Provozovatel:

 

Roman Kuklík, Na Dražkách 114, 225 25, IČO: 01406132, nejsem plátce DPH

 

 

Účast na hazardní hře může být škodlivá | 18+. Aplikaci betjet.cz je zakázáno využívat osobám mladším 18 let.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Portál betjet.cz nabízí data z vlastního datového modelu. Z těchto dat vám systém doporučí výši sázky na základě výše vašeho bankrollu a doporučí vám optimální výši sázky.
 • Zájemce, který chce dostávat tyto tipy na vybrané sportovní zápasy s časovým předstihem, musí službu objednat a splňovat další z níže stanovených podmínek, včetně úhrady příslušné částky.
 • Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a registrovaných uživatelů související s poskytováním zpoplatněných služeb sázkového poradenství – tipů na vybrané sportovní zápasy (dále jen „tipy“).

II. Registrace

 • Registrovat se může pouze osoba, která dosáhla 18 let věku a má plnou způsobilost k právním úkonům.
 • Rozhodnutí, zda se zaregistrovat a mít tak možnost v plném rozsahu využívat provozovatelem poskytovaných služeb, je na úvaze samotného zájemce.
 • Registrace se provádí odesláním řádně vyplněného registračního formuláře prostřednictvím internetových stránek nebo odesláním objednávky na webových stránkách betjet.cz.
 • Zájemce odesláním registrace potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a instrukcemi provozovatele zveřejněnými na internetových stránkách, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí s nimi.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zejména neúplné registrace, duplicitní registrace, registrace se zjevně smyšlenými nebo zkreslenými údaji, případně registrace osob, u kterých bylo v minulosti zjištěno zneužití služby sázkového poradenství.
 • Kontaktní a osobní údaje poskytnuty při vzájemné komunikaci nebudou předávány třetím osobám.

III. Práva a povinnosti

 • Uživatel nesmí poskytovat tipy třetím osobám. V opačném případě bude jeho jednání považováno za zvlášť závažné porušení pravidel a důvodem pro zrušení registrace ze strany provozovatele bez jakékoliv finanční náhrady. Jakákoliv komunikace za účelem přeprodeje, nebo přeposílání tipů bude taktéž považována za porušení podmínek nezávisle na tom, zda-li k přeprodeji nebo přeposílání tipů skutečně dojde.
 • Provozovatel je povinen poskytovat uživateli, který si řádně předplatil zasílání informací, konkrétní tipy.
 • Tipy jsou zasílány uživateli do jeho emailové schránky

IV. Upozornění

 • Provozovatel upozorňuje uživatele, že neposkytuje garanci za poskytované tipy, a to s ohledem na vyšší moc a okolnosti na něm nezávislé. Provozovatele negarantuje správnost zveřejňovaných tipů.
 • Je zakázáno prodávat či nabízet účet a jeho využívání třetím osobám. Při odhalení či podezření užívání účtu třetí osobou dojde ke smazání účtu bez nároku na reklamaci či vrácení částky.
 • Uživatel bere na vědomí, že servis sázkového poradenství má pouze informativní charakter. Na každém uživateli je se rozhodnout, zda poskytnuté tipy využije či nikoliv, v jaké výši učiní svou sázku.
 • Provozovatel apeluje na uživatele sázkového poradenství, aby nepodstupovali nepřiměřená finanční rizika neodpovídající jejich majetkovým poměrům. Uživatelům se doporučuje, aby se zajímali o sport a byli tak schopni si sami učinit úsudek, kdo má větší šanci vyhrát a jak může zápas dopadnout.
 • Finanční prostředky se v případě záporného zisku klientům nevrací, ale pokud klient souhlasí má nárok na následující jedno zakoupené období dostávat tipy nadále a to zcela zdarma.

V. Reklamace

 • Případné reklamace je možno uplatnit prostřednictvím e-mailu provozovatele: betjet@my.com
 • Reklamaci je provozovatel povinen vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Provozovatel následně vyrozumí uživatele o způsobu vyřízení reklamace.
 • Nesprávnost poskytnutých tipů nelze s ohledem na charakter činnosti reklamovat. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou využitím jakýchkoli informací na internetových stránkách nebo údajů zasílaných uživatelům v rámci předplacené služby sázkového poradenství. Vulgární výrazy urážející pracovníky portálu mohou být potrestány odebráním členství (bez nároku na vrácení registračního poplatku). Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost systému a webu, bezchybný provoz a zabezpečení systému. V případě jakýchkoliv poruch učiní neprodleně vše potřebné k obnovení provozu.

VI. Zrušení registrace

 • Uživatel má právo kdykoli požádat o zrušení své registrace formou žádosti zaslané provozovateli na e-mail: betjet@my.com. Zrušení registrace není zpoplatněno.
 • Uživatel, který bez dalšího neuhradí službu sázkového poradenství na další období, zůstává nadále registrován. Po provedení platby dle aktuálního ceníku, vzniká takovému uživateli opět právo čerpat služby sázkového poradenství.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registrovaný účet uživateli, který porušuje tyto obchodní podmínky, nehradí včas a řádně za objednané služby, zneužívá poskytované informace, popřípadě jedná v rozporu s příslušnými právními předpisy.
 • Zrušením registrace nevzniká uživateli právo na vrácení zaplacených poplatků. V případě, že registrace bude ze strany uživatele zrušena z důvodu opakované nefunkčnosti systému provozovatele, má uživatel nárok na vrácení zaplaceného poplatku za dosud neposkytnuté služby, poměrně dle poskytnutého množství tipů v daném období.

VII. Ochrana osobních údajů

 • Odesláním registrace uživatel uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů provozovatelem, jakožto správcem, případně jím pověřeným zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce registrace, výkonu práv a plnění povinností v souvislosti s poskytovanou službou, včetně šíření obchodních sdělení. Uživatel uděluje tento souhlas dobrovolně a má právo ho kdykoli odvolat, vždy však až po úplném uhrazení svých splatných závazků vůči provozovateli. Uživatel bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.
 • Uživatel dále souhlasí s poskytnutím své e-mailové adresy za účelem realizace komunikace při předávání tipů. Současně souhlasí s tím, že obsah komunikace, včetně osobních údajů, mohou být provozovatelem zaznamenávány a uchovány po dobu trvání registrace a dále po dobu nezbytně nutnou k zajištění výkonu práv a plnění povinností v souvislosti s poskytovanou službou. Po uplynutí registrace je provozovatel oprávněn záznam užít pouze za účelem ochrany svých práv vyplývajících ze vztahu mezi ním a uživatelem, a to zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení.

VIII. Závěrečná ustanovení

 • Práva a povinnosti provozovatele a uživatele neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými platnými právními předpisy.
 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 11. 2018
 • Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit. Změny nabývají účinnosti 15. den ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek na internetových stránkách. Klient bude o změnách obchodních podmínek vyrozuměn neprodleně na registrovaný email. V případě nesouhlasu uživatele s novým zněním obchodních podmínek je tento oprávněn požádat o zrušení registrace.

Provozovatelem stránek je fyzická osoba (Roman Kuklík) zapsaná v živnostenském rejstříku vedeného na MÚ Černošice od 26.01.2016. Podnikající pod identifikačním číslem (IČO) 02646277. Provozovatel není plátcem DPH.

 

Ministerstvo financí varuje účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

 

Účast na hazardní hře může být škodlivá | 18+. Aplikaci betjet.cz je zakázáno využívat osobám mladším 18 let.